Algemeen

SENIORENVERENIGING HAELEN


Secretariaat: Fried.Schreurs, Schepenbank 10, 6081 DA Haelen - Tel: 0475-510610
e-mail: fried.schreurs@home.nl
onze site: www.seniorenvereniginghaelen.nl
bankrekening: NL05RABO0118601962

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering, welke wordt gehouden op Dinsdag 20 maart 2018 om 14.00 uur in Trefcentrum Aldenghoor.
Bij binnenkomst ontvangt u koffie en vlaai.
AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 14 maart 2017 (staan op onze site)
4. Jaarverslag 2017 door de secretaris
5. Financieel jaarverslag 2017 door de penningmeester
6. Verslag kascontrole commissie (Mevr. Op het Broek-Jeuriëns – Dhr. Bert Elfrink)
7. Benoeming lid Dhr. Jo Beurskens en een reservelid van de kascontrole commissie (aftredend Mevr. Op het Broek- Jeuriëns)
8. Begroting 2018
9. a. Bestuursverkiezing
In de loop van het verenigingsjaar zijn tussentijds afgetreden Mevr. Tiny Coumans en Dhr. Jan Gommans. Aftredend Dhr. Rene Stokbroeckx, Dhr. Huub Grommen en Mevr. Tiny Meyer.
Beide heren zijn herkiesbaar. Mevr. Tiny Meyer is niet herkiesbaar. Ook Mevr. Toos Cupers zal stoppen als bestuurslid.
b. Afscheid Tiny Meijer en Toos Cupers door voorzitter Rene Stokbroeckx
Uit bovenstaande blijkt dat het bestuur is teruggebracht van 10 naar 6 personen. Daarom is er dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden. Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot 3 dagen voor de jaarvergadering aanmelden bij de secretaris
10. Rondvraag
11. Sluiting

Namens het bestuur van de seniorenvereniging
Fried Schreurs, secretaris.

Aansluitend aan de vergadering is het programma als volgt:

14.45 uur: U wordt in de gelegenheid gesteld om op eigen
kosten een consumptie te bestellen
15.00 uur: Optreden MAM
15.20 uur: 1e verloting Tombola
15.40 uur: Optreden MAM
16.00 uur: 2e verloting Tombola
16.20 uur Optreden MAM
16.40 uur 3e verloting Tombola
17.00 uur: Einde middag
|Doorsturen